Utleiebetingelser

Vakttelefon Mobil 24H: 450 42 500

Hvem kan kjøre leiebilen?
Det er kun de personer som er oppført som sjåfører ved leiestart som kan kjøre leiebilen.

Leieperiode:
Tidsrommet for leie perioden er beskrevet i leiekontrakten med dato og klokkeslett. Disse tidspunkter skal overholdes, da bilen er utleid til ny kunde som venter. Skulle det være ønske om å utvide leieperioden, ta straks kontakt med oss. Dersom vi har ledige biler, vil vi kunne hjelpe Dem. Er den avtalte leieperioden utgått, og vi ikke når leietaker, krever vår forsikring at vi politianmelder leietaker for underslag av kjøretøy.

Oppsigelse av leieforhold:
Kontrakt 1 - 6 døgn, 2 døgn oppsigelse 6 - 17 døgn, 4 døgn oppsigelse.Over 17 døgn, 6 døgns oppsigelse. Ved langtidsleie, mer enn 28 døgn, brukes kontraktens ordlyd (leietid), som forhandling. Ved en eventuell oppsigelse, her menes at leietaker blir belastet med leie for den aktuelle oppsigelsestid: Grunnpris pr. døgn Kr 750,- (ikke km), døgnleie for den aktuelle prisgruppe.
Ved pakkepris legges avtalte pris til grunn, inkl. evt. km Får utleier ny utleie på bilen, skal det taes hensyn til.

Drivstoff:

Bilen utleveres med fulle tank drivstoff, og skal returneres slik. Leietaker skal selv koste drivstoff og spylervæske.

Bøter, gebyrer og avgifter:
Bompengeavgiften /parkeringsavgifter som er leietakers ansvar i leieperioden. Avgifter som blir ettersendt til oss som gebyr blir belastet med mva som tillegg.

Rengjøring:
Søppel skal fjernes av leietaker. Det er RØYKING FORBUDT i alle våre utleiebiler. Hvis dette ikke overholdes, blir kunde belastet med kr. 2.000,- for rens av interiør.

Skade på bil, forsikring
Skademelding må alltid, uansett skadeårsak fylles ut og leveres Molde Bil AS ved innlevering av leiebilen. Er bilen så skadet at den ikke er i kjørbar stand, er det Leiers plikt, ansvar og kostnad å få bilen levert tilbake til oss. IF er vårt selskap Tlf. 02400.

Egenandeler ved skade/feilbruk:
Egenandel ved skade er begrenset oppad til kr. 15.000,- pr. skade.
Skade på eget kjøretøy og tredjepersons eiendom/interesser + evt. andre tap påført Utleier. Eks. tapte leieinntekter ved verkstedsopphold, dokumentasjonskostnader, takst, mm.
FEILBRUK eks.(fylt bensin på dieselbil) i slike tilfeller står kunde 100% økonomisk ansvarlig for kostnader.

Redning:
Ved behov for hjelp skal Viking redningstjeneste nyttes Tlf: 06000 Dersom det er feil på bilen som skyldes vanlig slitasje blir egenandel redning refundert til leietaker av Molde Bil AS.
Vår vakt telefon 450 42500

Innlevering:
Den sjekkes med henblikk på følgende stikkord: Kilometerteller, tankmåler, karosseri, utvendige lykter og glass.
Innlevering av nøkler skjer etter avtale med utleier. Husk å sjekke at alle dører er låst.

Innleveringstidsfrister:
Bilen SKAL innleveres i henhold til leiekontrakt innenfor gitte tidsrammer.

Ansvar/motkrav/interesse:
Leietaker er ansvarlig for handlinger utført med bilen i leieperioden. Leietaker kan ikke fremsette motkrav mot utleier, dvs. kostnader/ulemper leietaker er blitt påført PGA uhell/ulykker eller feil med bilen med mindre kraver er erkjent av ham, eller er rettskraftig ved dom eller forlik. Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, eller foreta rettslige disposisjoner over bilen. Leietaker plikter å ivaretar "bilens beste interesser" i leietidsrommet. Det er kun leietaker som kan påvirke bilens "risikoutsettelse" hvor man parkerer/hensetter kjøretøyet med hensyn på risiko for innbrudd osv, og på hvilket underlag/vei bilen kjøres. Husk å ta vare på kvittering slik at vi kan refundere Deres utlegg. Skulle noe være uklart, ta straks kontakt 908 72972

AutoPASS passeringer:
De må selv ta kostnaden ved passeringer i alle AutoPASS anleggene etter gjeldende takster + 25 % mva. Oppgjør foregår etterskuddsvis til MK utleie når leien er opphørt.

Betaling:
Kunder uten kredittavtale må deponere ved avhenting av bil. All deponering skjer ved at vi reserverer leiebeløpet pluss et depositum (minimum kr 1000,-) på kundens kredittkort. Beløpet som reserveres står hele tiden på kundens konto, men det er ikke disponibelt for kunden. På grunn av automatisk oppdatering av bompasseringer fra Fjellinjen avregnes ikke kontrakten før det har gått 1-2 døgn etter innlevering. Etter at vi har trukket leiebeløp,  eventuelle bompasseringer og drivstoff, vil resten av depositumet frigjøres. Det frigjorte beløpet er normalt disponibelt for kunden 1-3 virkedager etter avregning. Vær oppmerksom på at vi kun aksepterer kredittkort som betaling. Debetkort med Visa og Mastercard aksepteres også.